Actueel nieuws

Laatste Nieuws
Posted by Administrator (admin) on Mar 30 2017 at 09:46:46
Actueel nieuws >>

 

 

Kennismakingsmodule Familie als Bondgenoot

Voor de tweede keer wordt er een kennismakingsmodule Familie als Bondgenoten aangeboden gezien de belangstelling en positieve ervaringen van eerdere deelnemers. Er zijn nu nog zo'n 8 plaatsen beschikbaar! Via E-learning kun je inschrijven voor deze kennismakingsmodule. In het najaar wordt de gehele cursus (5 modules) aangeboden; informatie en aankondiging hierover volgt via Intranet.

De inzet van deze deskundigheidsbevordering is erop gericht om hulpverleners beter met gezinnen en naastbetrokkenen samen te laten werken. Dat is hard nodig, willen zij hun naaste tot steun zijn in het herstelproces.

De kennismakingsmodule: Ervaringen van een gezin waar ernstige psychiatrische problemen voorkomen. In deze module worden opvattingen besproken waarmee familieleden geconfronteerd worden als een gezinslid ernstige psychiatrische problemen heeft.

In de kennismakingsmodule staan twee ervaringsverhalen van familieleden centraal. Wat gebeurt er in gezinnen wanneer die problemen zich aandienen en hoe gaan familieleden hier mee om? De kijk op de psychiatrische problematiek wordt in historisch perspectief geplaatst. Daarnaast worden principes van herstel en verschillende fasen besproken in het herstelproces, dat zowel cliënten als familieleden doormaken. Deze les kan hulpverleners helpen een drempel te overwinnen om meer met familieleden samen te werken.

Familie als Bondgenoot is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is om ervaringskennis van familieleden en cliënten verder te ontwikkelen en deze kennis te verbinden met professionele kennis. Ervaringsverhalen van familieleden en cliënten, waarin de beleving centraal staat, zijn de basis van de scholing die Familie als Bondgenoot ontwikkeld. De gecombineerde kennis wordt allereerst gebruikt om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. De scholing bestaat uit 5 modules. Elke lesmodule gaat in op een thema dat door familieleden en cliënten belangrijk wordt gevonden om bij hulpverleners onder de aandacht te brengen. Familieleden en cliënten geven samen met een professional les aan hulpverleners.

Familie als Bondgenoot heeft intensief contact met familieorganisaties, GGZ-instellingen en Hogescholen. Voor deze organisaties worden lessen gegeven die zijn afgestemd op specifieke vragen, worden voordrachten verzorgd en worden adviezen gegeven ten aanzien van familiebeleid.

Lees meer informatie op www.familiealsbondgenoot.nl

 


 

Mensgerichte zorg met Planetree

Als eerste GGZ-instelling in Nederland heeft GGzE het Planetree-gedachtegoed Doorgevoerd. Planetree helpt organisaties veranderen in een omgeving waarin de mens echt voorop staat. Het concept bestaat uit twaalf componenten. Betere Zorg, Helende Omgeving en Gezonde Organisatie. In het concept wordt ook de nodige aandacht voor de postieve rol van familie, vrienden en gemeenschap.

Kijk op onderstaande link en lees de folder van Planetree:  Planetree

 


 

ANBI status

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de Belastingdienst onze organisatie officieel aangemerkt met de ANBI status.ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogende Instelling. Dit houdt voor u als donateur in dat u uw donatie of gift mag opvoeren bij uw belastingaangifte. De belastingdienst accepteert alleen aftrek aan instellingen en organisaties met een ANBI status.

Opzoeken ANBI status: www.belastingdienst.nl/anbi_zoeken/

 


 

Nieuwe voorzitter Paul Schalken van Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o.:

“Deskundigheid familieleden beter inzetten"

Paul Schalken is sinds een aantal maanden voorzitter van Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o.. De opvolger van Martien van der Wielen heeft in zijn wittebroodsweken naar eigen zeggen een uitermate positieve indruk gekregen van ‘deze mooie organisatie’. Vooral de vitaliteit spreekt hem aan. “Het is geweldig om te zien hoe vrijwilligers het bureau hier draaiende houden en ervoor zorgen dat het dagelijks bereikbaar is.” Tijd voor een uitgebreidere kennismaking.

Op het complexe vakgebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)  kun je Paul Schalken weinig meer wijsmaken. Tot zijn pensionering eind vorig jaar werkte de Vlijmenaar meer dan 25 jaar als beleidsadviseur op het bureau van de Provinciale Raad Gezondheid Brabant (voorheen PRVMZ). Hij zag in die kwart eeuw de geestelijke gezondheidszorg sterk evolueren. Veelbetekenend was het thema van het symposium bij zijn afscheid: ‘samenredzaamheid’; over het belang van versterking van personen met maatschappelijke beperkingen en hun sociaal netwerk. Zelfredzaamheid, regie over eigen leven: het zijn begrippen uit de ggz die Schalken uit het hart gegrepen zijn. Op welk deel van uw werk voor de provinciale raad kijkt u het meest tevreden terug?

Schalken: “Daar hoef ik niet lang over na te denken. Ik ben er trots op dat ik mee aan de basis heb gestaan van het project ‘Regie over eigen leven’, een innovatieve club in Brabant die behoorlijke impact heeft gehad. Het denken in termen van regie betekent een bijna revolutionaire omslag in de zorg, ook voor psychiatrische patiënten. In het verleden was in de zorg bevoogding troef: de hulpverleners bepaalden eenzijdig de behandeling, de maatschappij benadrukte vooral de onmogelijkheden van mensen met een beperking. Welnu, mede onder invloed van een project als ‘Regie over eigen leven’ en soortgelijke initiatieven is dit aan het verschuiven, al past ons wel de nodige bescheidenheid. We zijn er nog lang niet. Maar je ziet op steeds meer plaatsen, ook hier bij de GGZE, dat de omslag wordt gemaakt naar meer eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen met een psychiatrische aandoening.”

‘Meer regie’ klinkt nogal abstract. Kunt u een praktijkvoorbeeld geven van de effecten ervan?

“Laat me het voorbeeld geven van een jongen in een instelling met een ernstige verstandelijke handicap. Hij kon niet praten en vertoonde zware gedragsstoornissen. Kortgezegd, hij was erg ongelukkig, met hem was geen land te bezeilen. Er is een methodiek ontwikkeld die er op gericht was deze jongen beter te begrijpen. Wat bleek? Hij was mateloos geboeid door het geluid van klankschalen. Via klopsignalen kon beter met hem worden gecommuniceerd. Met als gevolg dat hij eindelijk kon uitdrukken wat hij wel en niet wilde. Omdat hij beter werd begrepen kwam hij ook beter in zijn vel te zitten en werden zijn gedragsproblemen zienderogen minder. Dit voorbeeld toont aan dat je met deze aanpak ook op een laag niveau winst kunt boeken.”

Familie als bondgenoot

De door Schalken bepleite cultuuromslag in de (geestelijke) gezondheidszorg strekt zich uitdrukkelijk ook uit tot de rol van het sociale netwerk, de familie en andere direct betrokkenen. De rol van de ‘familie als bondgenoot’ moet volgens de nieuwe voorzitter aanzienlijk worden verstevigd. “Het is voor Labyrint~In Perspectief de uitdaging die noodzaak systematisch voor het voetlicht te brengen.”

Hoe geef je invulling aan die betrokkenheid? “Het begint natuurlijk, heel basaal, bij het goed en tijdig informeren van de familie. Familieleden zeggen ook: luister naar ons, we willen overal serieus bij betrokken worden. Een abc’tje, zou je zo zeggen. Maar in de psychiatrie werken die dingen nog vaak heel anders. Al gebiedt de eerlijkheid te stellen dat ook op dat punt stappen worden gemaakt. Zo hebben steeds meer instellingen, ook de GGZE, een familiebeleid ontwikkeld.”

Alleen informeren lijkt me niet genoeg. “Dat klopt. Bij familieleden van mensen met een psychiatrische beperking is zoveel ervaring en expertise aanwezig, dat je wel gek bent om die onbenut te laten. Die kennis moet je aanboren, ontsluiten en anderen daarvan laten meeprofiteren. Labyrint~In Perspectief gaat zich de komende tijd sterk maken voor het aanstellen van familieleden als ervaringsdeskundigen. Ook op andere terreinen zijn ervaringsdeskundigen actief, vaak met uitstekende resultaten; dus waarom niet in de ggz. “ De vraag hoe die kennisdeling op een eigentijdse wijze plaats kan vinden, is bij Labyrint~In Perspectief onderwerp van reflectie. Het effectiever communiceren met de achterban, het creëren van een groter bereik, is sowieso een levendig thema binnen het bestuur. De organisatie is daarbij niet blind voor ontwikkelingen zoals de sociale media.

Een heel ander, misschien heikeler punt. In de psychiatrie werken diverse familieorganisaties onafhankelijk van elkaar, naast Labyrint~In Perspectief opereert bijvoorbeeld Ypsilon. Krachtenbundeling van die organisaties zorgt ervoor dat u in de richting van de overheid een krachtiger geluid kunt laten horen.

Hoe kijkt u aan tegen een eventuele samenvoeging? “Een grote familieorganisatie, daar ben ik persoonlijk wel een voorstander van. Zeker nu je ziet dat de provincie zich steeds meer terugtrekt uit de zorg, is het van belang dat je je krachten bij belangenbehartiging bundelt. Of het daar ooit van komt, is een heel ander verhaal. Neem nu Labyrint~In Perspectief en Ypsilon, die zijn qua structuur nogal verschillend. Ypsilon kent leden, wij niet.” 

‘Laffe’ bezuinigingen  

Als aan het slot van het gesprek de bezuinigingen van de overheid op de geestelijke gezondheidszorg ter tafel worden gebracht, veert Paul Schalken plotseling kwaad op. “Die bezuinigingen zijn catastrofaal. Ze grijpen diep in in het bestaan van kwetsbare groepen. Het schrappen van pgb’s en het invoeren van de eigen bijdrage in de ggz dwingen mensen terug achter de geraniums. Zij verliezen de mogelijkheid de regie in eigen hand te nemen, iets waar dit kabinet juist voor zegt te staan. Het is bovendien een erg laffe bezuiniging. De ggz moet verhoudingsgewijs veel meer inleveren dan de somatische gezondheidszorg. Kennelijk heeft de politiek het niet aangedurfd die zorg harder aan te pakken. Heel erg vind ik ook de ingrepen in de sociale werkvoorziening, waarin veel van onze mensen actief zijn. Over de ruggen van kwetsbare mensen wordt ook hier bezuinigd.” Juist in deze onzekere tijden is voor een actieve familieorganisatie als Labyrint~In Perspectief een belangrijke rol weggelegd, is de overtuiging van de strijdbare nieuwe voorzitter.

Jack van Eekelen, freelance journalist

Terug